Algemene voorwaarden Crossfit Vastberaden BV

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van www.vastberaden.amsterdam, www.crossfitvastberaden.com en leden van Vastberaden B.V..
Door gebruik te maken van onze websites of dienstverlening gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Art. 2 Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap.

Art. 3 Kosten lidmaatschap

Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan in maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso. Vastberaden B.V.. bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.

Art. 4 Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de dan geldende tarieven met uitzondering van lidmaatschappen waarvoor een gelimiteerde tijdsduur of een gelimiteerd gebruik is gedefinieerd. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd indien het wordt beëindigd middels een email naar members@crossfitvastberaden.com. Vanaf de datum van opzegging wordt 1 maand opzegtermijn in acht genomen.

Art. 5 Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap

Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een ander lidmaatschap. Veranderingen worden doorgevoerd per het eerstvolgende verlengingsmoment van het huidige lidmaatschap.

Art. 6 Lessen

Vastberaden B.V. behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, een naar het oordeel van CrossFit Vastberaden te gering aantal atleten, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Vastberaden bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Art. 7 Annuleren en retourneren

Reeds geïnitieerde dan wel geïncasseerde betalingen van lidmaatschappen worden niet gerestitueerd. Prepaid lessen kunnen tot 60 minuten voor aanvang van de les kostenloos geannuleerd worden. Hierna wordt het volledige bedrag voor de les in rekening gebracht.
Gekochte artikelen (supplementen, merchandise, etc.) kunnen binnen 14 dagen na aankoop geruild worden uitsluitend wanneer deze zich in de originele staat bevinden.

Art. 8 Gedrag van leden

Leden maken geen misbruik van de materialen of faciliteiten van Vastberaden B.V.. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Art. 9 Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van Vastberaden B.V.. Vastberaden B.V. sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen.
Ieder lid vrijwaart Vastberaden B.V. voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

Art. 10 Overige zaken

De leden geven Vastberaden B.V. toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

Art. 11 Privacy beleid

Vastberaden BV bewaart jouw gegevens in een beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerd personeel heeft hier toegang toe. Al onze emails en nieuwsbrieven geven je de mogelijkheid om uitgesloten te worden van verdere mailings. Vastberaden BV zal jouw informatie nooit doorverkopen, verhuren, uitwisselen of delen met andere personen, bedrijven of organisaties.